Mitko Sabev Ivanov, the german scholarship holder 2010

IMG_1385

Portrait – photographer – Mitko Ivanov